Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Aleksandra Matulewska

Akeksandra_Matulewska

Kierownik Zakładu

dr hab. Aleksandra Matulewska, prof. UAM

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych
Pokój: 306
E-mail: aleksmat@amu.edu.pl

Stopnie naukowe:

 • magister filologii w zakresie językoznawstwa i informacji naukowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2000 r.
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
  2005 r. doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2014 r.

Studia podyplomowe

 • Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union (Certificate with merit), Juris Angliae Scientia / University of Cambridge we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011–2013
 • studia podyplomowe w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych, UAM, program angielski, tłumaczenie pisemne, 1998-2001

 Kursy i szkolenia

 • Szkolenie “LSP Translation. Theory and Practice”Olga Burukina (listopad 2013) (UAM)
 • Wasztaty “Project Management Methods and Tools for LSP Teachers and Legal Translators” Olga Burukina (listopad 2013) (UAM)
 • Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zakresie jakości kształcenia i zarządzania jakością kształcenia na uczelniach wyższych (Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich) pt. Управлeнниекачествомввыcшемобразовани (październik 2013)
 • Kursu pt. Podstawy e-learningu realizowanego w ramach projektu „Unikatowy Absolwent+Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza poprzez innowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry” nr POKL 04.01.01.-00-019/10. (uprawnienia do przygotowywania kursów e-learningowych) (03.-02.06.2011 r.)
 • Seminarium metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego “Cambridge books for Cammbridge exams” 01 kwietnia 2003 r. (Cambridge University Press)
 • Seminarium metodyczne dla nauczycieli Business English “So much to do – so little time” 21 września 2002 r. (Cambridge University Press)
 • Seminarium metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego “Motivating younger and older FCE and CAE candidates” 21 września października 2002 r. (Cambridge University Press)
 • Seminarium metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego “Quick and effective” Leo Jones, 12 października 2001 r. (Cambridge University Press)
 • Seminarium metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego “Preparing for exams and for real life” Leo Jones, 11 października 2001 r.(Cambridge University Press)

 Zainteresowania naukowe:

 • Tłumaczenia specjalistyczne prawnicze, unijne i ekonomiczne
 • Terminologia i język prawa polskiego, angielskiego i amerykańskiego
 • Dydaktyka przekładu specjalistycznego
 • Językoznawstwo kontrastywne
 • Polski i angielski język logistyki
 • Polski i angielski język łowiecki

Doświadczenie zawodowe:

 • profesor nadzwyczajny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (01.01.2015-…)
 • Kierownik Zakładu Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych (01.01.2014-…)
 • visiting professor l’Université de Lille II -Droit et santé (październik 2016 r.)
 • visiting professor na Inha University, Incheon, Korea (sierpień 2016 r.)
 • visiting lecturer na Korea Open National University, Seul, Korea (sierpień 2014 r.)
 • visiting lecturer na Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa (luty 2014 r.)
 • visiting lecturer na Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa (październik 2013 r.)
 • Kierownik Pracowni Legilingwistyki (2006-2014)
 • Kierownik Studiów Podyplomowych dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych (2006-30.11.2010)
 • adiunkt w Instytucie Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2005-2014)

 Doświadczenie dydaktyczne:

 • Promotor prac magisterskich i licencjackich na UAM
 • Kursy z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, dydaktyki języków obcych, przekładu, teorii przekładu prawniczego, tłumaczenia specjalistyczne legilingwistyki i językoznawstwa sądowego, proseminarium i seminarium magisterskie i doktoranckie

Doktoranci:

 • Daria Zozula
 • Bogdan Nowicki
 • Paula Trzaskawka
 • Paulina Skorupska

Działalność naukowa

 • redaktor naczelna Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication
 • członek komitetu redakcyjnego International Journal for the Semiotics of Law
 • współredaktor monografii zbiorowej „Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania”, PT TEPIS (2016)
 • współredaktor monografii zbiorowej “Rola ziemiaństwa wielkopolskiego w historii polskiej gospodarki leśnej i łowieckiej”. Poznań 2014: Wojewódzki Sejmik Łowiecki w Poznaniu
 • redaktor języka angielskiego czasopisma „Polski proces cywilny” LexisNexis/Wolters Kluwer
 • współredaktor czasopisma „International Journal of Korean Humanities and Social Sciences” UAM
 • członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Język, Komunikacja, Informacja” UAM
 • redaktor serii monograficznej Dissertatones Legilinguisticae, Poznań:UAM/Wydawnictwo Naukowe CONTACT (2013-…)
 • członek zagranicznego komitetu redakcyjnego Proceedings of the International Conference on Law and Social Order, Konstanza, Rumunia, Spiru Haret University (2013-…)
 • współredaktor Czasopisma 「한국학연구」, ISSN 1225-469X, The Journal of Korean Studies, Center for Korean Studies Inha University; 100 Inha-ro, Nam-gu, Incheon, 402-751, Korea
 • recenzent w czasopismach: Linguistica Antverpiensa; International Journal for the Semiotics of Law; Investigationes Linguisticae;Rocznik Przekładoznawczy; Lingua Legis; Linguistica (Faculty of Arts, University of Ljubljana); Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
 • recenzent wydawniczy monografii wydawanych w wydawnictwie Peter Lang, Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego
 • Na wniosek Specialist Committee of the South Africa’s National Research Foundation (NRF) powołana na recenzenta dorobku Profesora Ernsta F. Kotzé z Department of Applied Language Studies, Nelson Mandela Metropolitan University na potrzeby projektu badawczego udział w postępowaniach awansowych: recenzent w przewodzie doktorskim (Jan Gościński)

Realizowane i zakończone projekty badawcze

2013-2016      kierownik projektu badawczego o numerze 2012/07/E/HS2/00678, pt: Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego przyznanego w ramach programu Sonata Bis przez NCN

2011-2012      wykonawca zadania 7 (przygotowanie kursu e-learningowego pt. Translatologia) w ramach projektu „Unikatowy Absolwent+Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza poprzez innowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry” nr POKL 04.01.01.-00-019/10. (grant współfinansowany przez Unie Europejską)

2011-2012        wykonawca w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

23 i 24 X 2010 r. Uniwersytet Gdański. Wykonawca prowadzący zajęcia z przekładu prawniczego (prawo spadkowe i zobowiązań umownych) realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-180/08-00 zawartej między Uniwersytetem Gdańskim a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Studia Podyplomowe: Translatoryka)

2004-2008      wykonawca grantu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H01D 038 26 Polsko-estońsko-angielski słownik tematyczny (pod kierownictwem prof. dra hab. Jerzego Bańczerowskiego)

Doświadczenie organizacyjne:

 • Przewodnicząca komitetu organizacyjnego corocznychkonferencji międzynarodowych Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznawstwa UAM ( 2006-…)
 • Przewodnicząca komitetu organizacyjnego Konferencji Wielkopolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS współorganizowana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu pt. „Między słowami”, 17-18 lutego 2017 r., Kołobrzeg
 • Przewodnicząca komitetu organizacyjnego Drugiej Konferencji Indonezjanistycznej – język, literatura, kultura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 17-18 lutego 2017 r., Kołobrzeg
 • Przewodnicząca komitetu organizacyjnego Pierwszej Konferencji Indonezjanistycznej – język, literatura, kultura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 26 luty 2016 r.
 • Przewodnicząca komitetu organizacyjnego Pierwszej Konferencji poświęconej problematyce przekładu małych języków, Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 5-6 lipca 2014 r.
 • Przewodnicząca komitetu organizacyjnego Pierwszej Międzynarodowej Konferencji poświęconej wspólnotom komunikatywnym – wspólnota myśliwych, w Poznaniu. Konferencja współorganizowana przez: Instytutu Językoznawstwa UAM, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Poznaniu, Wielkopolski Klub Myśliwych. Poznań, 28 do 30 czerwca 2010 r.
 • członek komitetu organizacyjnego corocznychkonferencji międzynarodowych International Conference on Korean Humanities and Social Sciences – Language, Literature, Culture and Translation, Instytut Językoznawstwa UAM (2013-…)
 • członek komitetu organizacyjnego II Konferencji poświęconej językom specjalistycznym, Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 16 maja 2015 r.
 • członek komitetu organizacyjnegoThe 3rd International Conference “Quality Management in Higher Education”, Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa, 23 października 2014 r.
 • członek komitetu organizacyjnego The 3rd International Conference “Actual Issues of Linguistic Training at Non-Linguistic Higher Schools”, Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa, 24-25 października 2014 r.
 • członek komitetu naukowego 15 konferencji (w tym 10 z cyklu Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznawstwa UAM ( 2008-…), 3rd International Conference “Language and Law – Traditions, Trends and Perspectives” at the Faculty of Law, University of Białystok, 8-9 June 2017.; Pierwszej Międzynarodowej Konferencji poświęconej wspólnotom komunikatywnym – wspólnota myśliwych, w Poznaniu (28 do 30 czerwca 2010 r.), Modern Greeek Queries.International Conference on Modern Greek Language, Literature, History and Civilization at Adam Mickiewicz University in Poznań, 16th-18th April 2015; II Konferencji poświęconej językom specjalistycznym, Instytut Językoznawstwa UAM; Pierwszej Konferencji poświęconej problematyce przekładu małych języków, Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 5-6 lipca 2014 r.).

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • członek European Society for Translation Studies
 • członek ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, członek Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsultacyjnego Kodeksu Tłumacza Przysięgłego
 • członek rzeczywisty Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich
 • członek Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM
 • Prezes Wielkopolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora UAM III stopnia za działalność naukową (2014)
 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za działalność dydaktycznąza podręcznik akademicki pt. My Logistics, 2012, ILIM (2013)
 • Odznaka za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS, 2010
 • Odznaczenie za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (2010)
 • Nagroda Rektora UAM II stopnia za działalność naukową (2008)

Wykłady i warsztaty gościnne:

 • 12 kwietnia 2017 r., Brno, Masaryk University, Horrors of legal translation and interpretation. Is relativization of legal communication across languages needed?
 • 12 kwietnia 2017 r., Brno, Masaryk University, Legal language features and legal terminology in translation. A need for parametrised banks of legal terminology
 • 10 października 2016, l’Université de Lille II -Droit et santé : Wykład: La traduction et l’interprétation juridiques vues à travers leurs scandales
 • 11 października 2016, l’Université de Lille II -Droit et santé : Wykład: Les relations sémantiques entre les différents systèmes de droit. De la nécessité de créer des banques de terminologie juridique
 • 12 października 2016, l’Université de Lille II -Droit et santé : Wykład: La linguistique juridique et la traduction juridique. Evolution historique et caractéristiques des langues juridiques
 • 13 października 2016, l’Université de Lille II -Droit et santé : Wykład: Confrontation des différents types d’interprétation juridique aux méthodes de traduction
 • 14 października 2016, l’Université de Lille II -Droit et santé : Wykład: Traduction juridique et adaptation du message au public cible
 • 8 grudnia 2014 r. University of Geneva, Transius, le Centre d’études en traduction juridique et institutionnelle. Wykład:Parametric approach to translation of legal terminology: revealing systemic and semantic relations
 • 5 sierpnia 2014 r. Wykład gościnny Need for carrying out research into legal linguistics in Poland and Korea na zaproszenie Inha University, Incheon, Korea
 • 25-28 luty 2014 r. Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa, Fatal Errors in Interlingual Communication
 • 27 luty 2014 r. Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa, Logistic spects of Hunting Tourism in Poland. (master class)
 • 25-28 luty 2014 r. Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa, Efficient Communication in Hunting Tourism
 • 25-28 luty 2014 r. Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa, Translation and Interpreting Services for Tourism Purposes
 • 29-30 października 2013 r. Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa, Referential, Pragmatic and Intralingual Meaning in Teaching LSPs. (master class)
 • 28-30 października 2013 r. Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa, General and Specific Features of Languages for Special Purposes
 • 8 czerwca 2013 r. Terminologia i frazeologia z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego – język angielski – warsztaty językowe i terminologicznedla Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Poznaniu
 • 5 listopada 2012 r. Prawo własności. Terminologia polska i angielska w aspekcie tłumaczeniowym dla Zespołu Tłumaczy Banku Zachodniego WBKA. we Wrocławiu
 • 26 maja 2012 r. Przekład brytyjskich i polskich pism procesowych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe dla Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie
 • 5 listopada 2011 r. Język angielski w zakresie prawa upadłościowego – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe dla Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie
 • 22 październik 2011 r. Terminologia polskiego i angielskiego prawa upadłościowego dla firmy ALLENA Magdalena Warżała-Wojtasiak, Poznań
 • 10 grudnia 2009 roku wykład pt. Przekład prawniczy dla Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa Elsa Poznań w ramach Warsztatów Języka Prawa. Seminarium z języka legislacji Unii Europejskiej
 • 13 października 2009 roku wykład w ramach cyklu „Język a świat” dla PracowniPytańGranicznych, UAM pt. Problemy przekładu języka prawa – pułapki i wyzwania
 • 24 listopada 2008 roku wykład dla sekcji translatologicznej Koła Naukowego Anglistów prowadzonej w ramach Zakładu Studiów nad Przekładem w Instytucie Filologii Angielskiej UAM
 • 26 lutego 2007 r. cykl wykładów na zaproszenie Tłumaczy (Translation Unit) w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu pt.: Logic and Law – the Illogical Language of the Law in Translation
 • listopad 2006-styczeń 2007 trzy spotkania na temat Przekładu tekstów na język angielski z wybranych zagadnieńdla Zespołu Tłumaczy Banku Zachodniego WBKA. w Poznaniu

Inne:

 • tłumacz języka angielskiego (tłumaczenia tekstów z zakresu prawa, logistyki, historii) od 1998 r.

 Odczyty na konferencjach międzynarodowych:

 1. 12th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics), 23-25 June 2017, Kołobrzeg, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu. Referat: Semantic relations in legal communication. A parametric analysis of marriage-related legal terms
 2. 3rd International Conference “Language and Law – Traditions, Trends and Perspectives” at the Faculty of Law, University of Białystok, 8-9 June 2017. Referat: Is Legal Language Really Legal?
 3. First World Congress of Legal Discourse (Session II), The Seventh International Conference on Law, Language and Discourse, The Third Prominent Forum on Legal Discourse and Translation. 19-21 May 2017, Zhejiang University, Hangzhou, Chiny. Referat plenarny (Keynote speech): Legal Languages – A Diachronic Perspective
 4. First World Congress of Legal Discourse (Session I), Fifteenth International Conference on Law and Language of the International Academy of Linguistic Law (Session I). 16-18 May 2017, Zhejiang Police College, Hangzhou, Chiny. Referat plenarny (Keynote speech): Communities of Message Senders and Recipients in Legal Settings and their Communicative Needs: The Translator’s Perspective
 5. Fourth International Conference on Korean Humanities and Social Sciences – Language, Literature, Culture and Translation, Inha University, Incheon Korea wraz z Instytutem Językoznawstwa UAM. Incheon, Korea, 18-19 sierpnia 2016 r. Referat z prof UAM dr hab. Kyong-geunem Oh pt.: Cuisine as National Heritage. Translation of Recipes as Cultural Transfer
 6. The Sixth International Conference on Law, Language and Discourse (LLD6) held at Haifa University, Haifa, Israel, August 1-4 2016 The development of legal language and its interpretation; linguistic and pragmatic aspects of the evolution of the synchronic understanding. Referat plenarny (keyonote speech): The Meanders of Interpretation and Translation of Legal Terms
 7. The Second Prominent Forum on Legal Discourse and Translation. Zhejiang University, Hangzhou, 2 lipca 2016 r. Referat plenarny: Meanders of Semantic Relations:A Case Study of Legal Terminology in Translation
 8. Conference on Policing Diplomacy and the Belt and Road Initiative, Hangzhou, Chiny 28-30 kwietnia 2016 r. Referatplenarnyna zaproszenie Zhejiang Police College pt. Interlingual communication challenges of one belt, one road
 9. The 11th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznawstwa UAM. oraz the 17th International Roundtabl for the Semiotics of Law, Poznań, 24-26 czerwca 2016 r. Referat z dr Pauliną Nowak-Korcz pt.: Horreurs de la traduction
 10. The Fifth International Conference on Law, Language and Legal Discourse. Theme: Communication and Fairness in Legal Settings, 27th September – 1st October 2015. Örebro University, Sweden. Referat: Intersystemic and Semantic Terminological Relations – in Quest for Paremeters for Comparison of Legal Terms
 11. 5th International Conference on Law and Social Order organizowana 4 września 2015 r. przez Spiru Haret University, Faculty of Law and Public Administration w Konstancy, Rumunia. Referat plenarny: Finding one’s way through the complex maze of legal terminology
 12. 12thBiennial Conference International Association of Forensic Linguists Guangdong University of Foreign Studies. Guanghzou China, 3rd-10th July 2015. Referat: The Quest for Parameterised Banks of Legal Terminology – Semantic, Systemic and Genre-Related Relations
 13. Third International Conference on Korean Humanities and Social Sciences – Language, Literature, Culture and Translation, Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 19-21 czerwca 2015 r. Referat: Translation of Names of Korean Dishes into Polish. Distant and Close Recipients at the Crossroads
 14. LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES organized by the Białystok Legal English Centre, Faculty of Law, University of Białystok, Poland. 11thand 12th June 2015, the Faculty of Law, University of Białystok. Referat: Parametric Approach to Revealing Semantic and Systemic Relations between Legal Terms. Relation of Synonymy
 15. Modern Greeek Queries. International Conference on Modern Greek Language, Literature, History and Civilization at Adam Mickiewicz University in Poznań, 16th-18th April 2015. Referat z dr hab. Karoliną Gortych-Michalak: A Parametric Approach to Finding Equivalents for Grammatical Structures in Legal Translation. A Case Study of English-Greek-Polish
 16. The 10th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 19-21 czerwca 2015 r. Referat plenarny z prof. Marią Teresa Lizis pt.: Studium przypadku błędów językowych i tłumaczeniowych w pracach kandydatów na tłumaczy przysięgłych
 17. OLA (Observatory on Local Administration) Symposium in Partnership with CEMR (Council of European Municipalities and Regions) Simplification of Local Administration in Europe – Levels and Dimensions. Lexical workshop: Translation of Legal Terminology in the Domain of Local Government. 30-31 października 2014 r., Bologna, Referat plenarny: In Quest for Parameterised Banks of Legal Terminology – Semantic, Systemic and Genre-Related Relations
 18. The 4th International Conference “Actual Problem in Linguistic Training at Non-Linguistic Higher Schools”, Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa, 24-25 października 2014 r. Referat plenarny: The Role of Comparable Texts and Parametrization in LSP Teaching
 19. The 2nd International Conference “Quality Management in Higher Education”, Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa, 23 października 2014 r. Referat plenarny: In Quest for High Quality Training of Certified Translators at Postgraduate Studies. Professional and Legal Constraints
 20. Second International Conference on Korean Humanities and Social Sciences – Language, Literature, Culture and Translation, Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 7-8 lipca 2014 r. Referat pt.: Translation of the Korean Civil Act into English. A Case-Study of Techniques of Providing Equivalents
 21. The 9th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 4-6 lipca 2014 r. Referat : Relativization of translation to its recipients. Referat plenarny z dr Karoliną Gortych-Michalak pt.: Teaching candidates for Certified Translators
 22. New Tasks for Legal Interpreters and Translators in the Enlarged Europe. TEPIS – ÖVGD – EULITA – FIT Conference. Kraków, 3-5 kwiecień 2014 r. Referatz dr Karoliną Gortych-Michalak pt.: Teaching Candidates for Sworn Translators at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
 23. The 2nd International Conference “Management and Marketing: Problems, Prospects, Innovations”, Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa, 27 luty 2014 r. Referat plenarny: Project Management: Organizing International Conferences at the Adam Mickiewicz University
 24. The 3rd International Conference “Actual Issues of Linguistic Training at Non-Linguistic Higher Schools”, Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa, 29-30 października 2013 r. Referat plenarny 1: Teaching Languages for Special Purposes. A Case Study.Referat plenarny 2 pt.: Teaching LSPs in Poland
 25. The 1st International Conference “Quality Management in Higher Education”, Moscow State Institute for Tourism Industry n.a. Yu.A. Senkevich, Moskwa, 28 października 2013 r. Referat plenarny: Quality versus Quantity and Statistcs. Legal Regulations and Providing High Quality Education
 26. The 8th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 28–30 czerwca 2013 r. Referat: Ku ujęciu parametrycznemu translatologii legilingwistycznej
 27. I International Conference: Language and Law – Traditions, Trends and Perspectives. Faculty of Law, University of Białystok. Białystok 13-14 czerwca 2013 r. Referat: A Theory of Parametrized Legal Translation. A Case Study of Finding Equivalents at the Level of Grammatical Structures, Collocations and Terms for the Purpose of Polish-English Translation
 28. Third International Conference on Law and Social Order organizowaną w dniach 25-26 kwietnia przez Spiru Haret University, Faculty of Law and Public Administration w Konstancy, Rumunia. Referat plenarny: Towards a parametric approach to legal translation theory
 29. The 7th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics.Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 29 czerwca –1 lipca 2012 r. Referat1: Problem intertekstualności w przekładzie prawniczym polsko-angielskim, referat 2 z J. Bańczerowskim pt.: Towards a Theory of Parametrized Legal Translation
 30. The 6th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics. Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 30 czerwca –2 lipca 2011 r. Referat: SelectedLegal Translation Problems. A Case Study
 31. The 5th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 1–3 lipca 2010 r. Referat plenarny: Problemy przekładu prawniczego na przykładzie prawodawstwa unijnego
 32. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja poświęcona wspólnotom komunikatywnym – wspólnota myśliwych. Poznań, 28-30 czerwca 2010 r. Współorganizator z ramienia Instytutu Językoznawstwa UAM. Referat: Communicative Community of Hunters in Poland
 33. International de la Chasse et de la Conservation du Gibier (CIC), Poznań, 6-7 listopada 2009 r. Referat: Hunting Community in Poland
 34. The 4th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legi-Linguistics. Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 2–4 lipca 2009 r. Referat: Exponents of deonting modality in EU legislation
 35. CERLIS 2009 Conference „Researching Language and the Law: Intercultural Perspectives”. Bergamo, Włochy, 18-10 czerwca 2009 r. Referat pt: Translation problems resulting from polysemous and culture-bound legal terminology
 36. 13th Annual Conference of the Bulgarian Society for British Studies (BSBS), Sofia, Bułgaria,7-9 listopada 2008. Referat: Globalisation of Languages for Special Purposes. The Case of Methods of Expressing Deontic Modality in Polish and English Legal Languages
 37. FIT World Congress, Szanghaj, Chiny, 4-7 sierpnia 2008 r. Referat z J. Grzybek i P. Nowak-Korcz pt.: Equivalence-Related Problems In Chinese, English, French And Polish Legal Translation
 38. The 3rd Conference on Comparative Forensic Linguistics and Legi-linguistics. Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań 3–5 lipca 2008 r. Referat: Methods Of Expressing Deontic Modality In Insolvency-Related Texts
 39. The 2nd Conference on Comparative Forensic Linguistics: Law, Language and Society 5–8 grudnia 2007 r. UAM, Instytut Językoznawstwa. Referat: Legal Translation Problems
 40. XVIth European Symposium on Language for Special Purposes (LSP), “Specialised Language in Global Communication”University of Hamburg, 27-31 sierpnia 2007 Referat z K. Kaczmarek i P. Wiatrowskim pt.:The Methods of Expressing Obligation and Prohibition in English, Hungarian and Polish Statutory Instruments. Comparative Analysis of Deontic Modality
 41. 2007 Annual Meeting: Humboldt University, Berlin, 25-28 lipca 2007 r. Referat z K. Kaczmarek i P. Wiatrowskim pt.:The Methods of Expressing Obligation in English, Hungarian and Polish Statutory Instruments. Comparative Analysis of Deontic Modality
 42. Conference on Forensic Linguistics, Computational Linguistics and Law: Law Language and Society, Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 27-29 września 2006 r. Referat: Legilinguistics as a New Branch of Forensic Linguistics
 43. Second European IAFL Conference on Forensic Linguistics, Language and the Law. Barcelona, 14-16 września 2006. Referat: A Brief History of Polish Legal Language
 44. The Warsaw International Forum of ‘Court Interpreting and Legal Translation in the Enlarged Europe, TEPIS. Warszawa, 24-25 sierpnia 2006 r. Referat z P. Nowak pt.: Problems in translation of EU legal texts into Polish
 45. Poznań Linguistics Meeting, Poznań, 20-23 kwietnia 2006 r. Referat: Logic and Law: The Illogical Language of the Law in Translation
 46. Language and the Law 2005: East Meets West. Łódź, 12-14 września 2005 r. Referat: The Macrostructure and Register of Polish and English Testaments
 47. Międzynarodowa Konferencja Języki specjalistyczne – wiedza – upowszechnianie wiedzy. Uwarunkowania kulturologiczne w przekładzie tekstów specjalistycznych. Warszawa, 12-14 maja 2005 r. Referat z K. Kaczmarek pt.: Uwarunkowania kulturologiczne w przekładzie terminologii związanej ze strukturami administracji publicznej w Polsce, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i USA
 48. Second Dublin City University International Postgraduate Conference in Translation Studies, Dublin, Irlandia, 1-2 kwietnia 2005 r. Referat: The Macrostructure and Terminology of English and Polish Testaments
 49. Language and Law: Legal Communication in an Interdisciplinary Perspective /Język a Prawo. Komunikacja prawna w perspektywie interdyscyplinarnej / Institute of Applied Linguistics (Warsaw University), Institute of Theory of State and Law (Faculty of Law and Administration of Warsaw University), CNRS – Centre national de la Recherche scientifique, ATILF – Analyse et Traitement informatique de la Langue française – Université Nancy 2. Warszawa, 2-4 grudnia 2004 r. Referat: Własności i zobowiązania w aspekcie translatorycznym polsko-angielskim i angielsko-polskim
 50. The First Baltic Conference. Human Language Technologies – The Baltic Perspective. Commission of the Official Language at the Chancellery of the President of Latvia. Ryga, Łotwa, 21-22 kwietnia 2004 r. Referat z M. Wasielewską pt.: The Polish-Estonian-English Thematic Electronic Dictionary. Establishing Language Bonds between the Baltic Countries and the European Union and Other Institutions
 51. Poznań Linguistic Meeting, Bukowy Dworek, 27-29 kwietnia 2001 r. Referat: Stereotype and Prejudice in Communication, Translation and Interpreting. (abstrakt opublikowany w materiałach konferencyjnych)

 Odczyty na konferencjach krajowych:

 1. II Kongres Języka Prawnego i Prawniczego, XI Konferencja Lingua Iuris, Uniwersytet Warszawski, 27-28 kwietnia 2017 r. Referat: O spójności terminologicznej w aktach prawnych
 2. Druga konferencja z cyklu Perspektywy rozwoju kształcenia filologicznego: potrzeby a rzeczywistość pod hasłem Nauczyciel i tłumacz we współczesnej przestrzeni zawodowej, 21 kwietnia 2017 r. Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Referat plenarny: Nonsensy przekładu specjalistycznego
 3. Konferencja Wielkopolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS współorganizowana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu pt. „Między słowami”, 17-18 lutego 2017 r., Kołobrzeg. Referat: Dlaczego amerykańskie „Gotowe na wszystko” chcą znać swoich sąsiadów, a Polki mogą pozostać anonimowe
 4. Konferencja naukowa Przekład tekstów specjalistycznych „Norma a uzus”. organizowana pod patronatem honorowym Prof. zw. dr hab. Teresy Tomaszkiewicz oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w dniach 19-20 kwietnia 2016 r. Poznań.Referat: Gdy brak normy a uzus jest błędny – czyli o przekładzie zanurzonej kulturowo i systemowo terminologii specjalistycznej
 5. Konferencja Medius Currens; «TŁUMACZ W KULTURZE. KULTURA TŁUMACZENIA», Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 8-9 kwietnia 2016 r. Referat: Konieczność zapewnienia skutecznej komunikacji interlingwalnej na przykładzie tłumaczenia prawniczego
 6. Kongres Polski język prawny i prawniczy. Uniwersytet Warszawski. Warszawa 21-22 kwietna 2016 r. Referat: W labiryncie intra- i interlingwalnej komunikacji prawnej i prawniczej
 7. Konferencja naukowa pod hasłem Perspektywy rozwoju kształcenia filologicznego: potrzeby a rzeczywistość 18 marca 2016 r., Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, Poznań 18 marca 2016 r. Referat: Na polu minowym przekładu prawniczego
 8. Konferencja naukowa Speclang organizowana przez Uniwersytet Łódzki w dniach 4-5 marca 2016 r. Referat z mgr. Tomaszek Janiakiem: Dydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka logistyki
 9. Konferencja naukowa Przekład tekstów specjalistycznych „Norma a uzus”. organizowana pod patronatem honorowym Prof. zw. dr hab. Teresy Tomaszkiewicz oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w dniach 19-20 listopada 2015 r. w Poznaniu, UAM. Referat: Między normą a uzusem czyli o konieczności relatywizacji przekładu do jego odbiorców
 10. Jubileuszowa Konferencja z okazji 25-lecia PT TEPIS „Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – nowe wyzwania”, 10-11 października 2015, Warszawa. Referat: The hunt for equivalents in legal translation. The translator – a hunter or a prey caught in the trap of intersystemic relations?
 11. II Konferencja poświęconą problematyce przekładu małych języków, Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 16 maja 2015 Referat pt.:Cechy polskiego i angielskiego języka łowieckiego
 12. Ogólnopolska Konferencja Polski Język Prawny – Nowe Wyzwania, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 24 kwietnia 2015 Referat z prof. UAM dr hab. Kyong-geun Oh: Wykładniki modalności deontycznej w polskim i koreańskim języku prawnym
 13. Konferencja poświęconą problematyce przekładu małych języków, Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań, 5-6 lipca 2014 r. Referat: Polska i angielska terminologia łowiecka. Demetaforyzacja w przekładzie polsko-angielskim
 14. „(Nie)dosłowność” Ósma ogólnopolska konferencja językoznawcza „Język trzeciego tysiąclecia” Krakowskie Towarzystwo Językoznawcze TERTIUM. Kraków, 13-14 marca 2014 r. Referat: Parametryzacja terminologii prawnej w aspekcie translatorycznym
 15. Ogólnopolska Konferencja Polski Język Prawny – Media, Społeczeństwo, Edukacja, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 20 kwietnia 2012 r. Referat: Polski język prawny w przekładzie
 16. Język Trzeciego Tysiąclecia VII. Konferencja organizowana przez Krakowskie Towarzystwo Językoznawcze Tertium. Kraków, 14-16 marca 2012 r. Referat: Polska terminologia prawa upadłościowego w kontekście
 17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo, język, etyka, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 3 kwietnia 2009 r. Referat z A. Jakubowską pt.: Przekład polskiej terminologii prawniczej na język angielski – studium przypadku
 18. 2nd International Legal English Conference, Warszawa, 12 kwietnia 2008 r. Referat: Legal Translation Problems
 19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo i język, UW. Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Referat 1 z K. Gortych: Translacyjne problemy wyrażania modalności deontycznej w tekstach aktów normatywnych w języku  polskim, angielskim i greckim; Referat 2: Analiza problemów językowych w tekstach przekładów prawniczych
 20. II konferencji ILS z cyklu Imago mundi pod tytułem 50 lat polskiej translatoryki. Warszawa, 23-15 listopad 2007 r. Referat: Czy język prawa jest przekładalny? Analiza terminologii polskiej i angielskiej z zakresu prawa zobowiązań i własności
 21. Ocena jakości przekładu, SWPS. Warszawa, 26-27 października 2007 r. Referat: Analiza problemów językowych w tekstach przekładów prawniczych
 22. XIII Konferencja Naukowo-Dydaktyczna 2007. Rola akademickich ośrodków nauczania języków obcych i języka polskiego w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Wrocław, 21-23 września 2007 r. Referat z J. Grzybek i K. Kaczmarek pt.: Nauczanie kandydatów na tłumaczy przysięgłych – propozycja programu nauczania dostosowanego do polskiego rynku
 23. Konferencja „Wschód – Zachód” Akademia Pomorska w Słupsku, 31 maja – 1 czerwca 2007. Referat z K. Kaczmarek pt.: Zmiany językowe we współczesnym polskim i węgierskim języku prawa uwarunkowane prawodawstwem unijnym
 24. International Legal English Conference. Warszawa, 26 maja 2007 r. Referat plenarny: Property and Contracts in the Context of Polish-English and English-Polish Translation
 25. Medius currens II – Tłumacz jako pośrednik miedzy językami i kulturami a teoria, dydaktyka i praktyka przekładu”, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, 20-21 kwietnia 2007 r. Referat z K. Kaczmarek pt.: Wykładnia prawna a metodologia przekładu
 26. Języki słowiańskie w urzędach i sądach Akademia Pedagogicznaim. Komisji Edukacji Narodowej,Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Języka Polskiego. Kraków, 7-8 grudnia 2006 r. Referat: Wpływ kultury i rzeczywistości prawnej na polski język prawa od roku 1918 do czasów współczesnych
 27. Ogólnopolska Konferencja Koła Studenckiego REMAT. Etnolingwistyka czyli użycie języka w kontaktach kulturowych. Poznań, 18-19 listopada 2006 r. Referat 1: The Impact of the Legal Culture and Reality on the English Language of the Law; Referat 2 pt.: The Impact of the Legal Culture and Reality on the Polish Language of the Law
 28. Język Trzeciego Tysiąclecia IV. Towarzystwo TERTIUM, Kraków, 9-12 marca 2006 r. Referat: Definite Article in Polish-English and English-Polish Translation of Legal Texts

 Popularyzacja

 1. Szkolenia z terminologii specjalistycznej i tłumaczenia specjalistycznego dla Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (2011-2016)
 2. Szkolenie – Tłumaczenia z zakresu prawa upadłościowego, styczeń 2017 r., Textem
 3. Szkolenie – Tłumaczenia z zakresu prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, luty 2017 r., Textem
 4. Warsztaty Białystok Share and Gain [Workshops for Teachers, Translators and Interpreters of Legal English], 2nd Legal English Workshops, Supraśl, 8th-9th September 2016. The Białystok Legal English Centre, Faculty of Law, University of Bałystok, Poland. Warsztat: How to Navigate the Maze of Legal Terminology for the Purpose of Translation
 5. XXX Krajowe Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego TEPIS. Warszawa, 8-9 października 2016 r. Warsztat plenarny: Tłumacz w matni terminologii specjalistycznej zanurzonej kulturowo; Warsztat z prof. UAM dr hab. Kyong-geunem Oh pt.: Problemy przekładu koreańsko-polskiego terminologii zanurzonej kulturowo
 6. XXIX Krajowe Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego TEPIS. Warszawa, 6 grudnia 2014 r. Warsztat: Horrory tłumaczeniowe – czy tłumacze z piekła rodem? Czyli kilka słów o efektywności komunikacji interlingwalnej
 7. XXVI Krajowe Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego TEPIS. Warszawa, 6 października 2012 r. Referat pt.: Licencjonowani specjaliści i urzędnicy sądowi do spraw upadłości w systemie brytyjskim – potyczki tłumacza z różnicami w rzeczywistości prawnej
 8. XXV Krajowe Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego TEPIS. Warszawa, 15 października 2011 r. Warsztat: Kilka uwag o jakości przekładów tekstów z zakresu prawa upadłościowego
 9. XXIV Krajowe Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego TEPIS. Warszawa, 25 września 2010 r. Warsztat: Skuteczne i nieskuteczne metody zapewniania ekwiwalentów w przekładzie prawniczym
 10. XXII Krajowe Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, TEPIS. Warszawa, 27-28 września 2008 r. Warsztat: Potyczki tłumacza z przekładem specjalistycznym
 11. XXI Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego TEPIS. Warszawa, 29 września 2007 r. Warsztat: Analiza polskiej i angielskiej terminologii z zakresu prawa zobowiązań i własności
 12. XX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego TEPIS, Warszawa, 29-30 września 2006 r. Warsztat 1: Judgments in the Aspect of Polish-English and English-Polish Translation; Warsztat2 z K. Kaczmarek pt.: Translating Polish Petitions into Hungarian and English
 13. XIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego TEPIS, Warszawa, 1-2 października 2005 r. Warsztat 1 z P. Nowak pt.: Sprawozdanie finansowe w aspekcie translacyjnym polsko-francuskim; Warsztat 2: Przekład polskich testamentów na język angielski
 14. XV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego TEPIS, Warszawa, 27-28 września 2003 r. Warsztat z M. Wasielewską pt.: Sentencje łacińskie w języku prawnym i prawniczym polskim, angielskim i estońskim

Publikacje